Skip to main content

The Hall of Fame

Takako Nishizaki (violin), Dehai Liu (pipa), Song-ting Zhao (dizi), See-Wah Hon (zheng), Si-Qing Lu (violin), Vera Tsu (violin), Cheng-zong Yin (piano), Fung Lam (pipa), Zhou Qian (violin)

Slovak Radio Symphony Orchestra, Henry Shek, Adrian Leaper, Long Yu

No digital booklet included

Contents: MP3320

Gang Chen: The Butterfly Lovers Violin Concerto

6:07
$1.05
 • Takako Nishizaki (violin)

The Butterfly Lovers Violin Concerto (excerpt)

6:07
$1.05

Guang Ren: Colourful Clouds (arr. Shou-qi Liang)

7:45
$2.10
 • Henry Shek

Colourful Clouds

7:45
$2.10

trad.: River of No Return (arr. Run-fu Zhu)

4:15
$1.05
 • Dehai Liu (pipa)

River of No Return

4:15
$1.05

Song Ting Zhao: Scenes of the Wu River

4:52
$1.05
 • Song-ting Zhao (dizi)

Changyuan Wang: Battling with the Storm

4:54
$1.05
 • See-Wah Hon (zheng)

trad.: Singing the Night Among Fishing Boats (arr. Guo-quan Li)

6:21
$1.05
 • Si-Qing Lu (violin)

Singing the Night Among Fishing Boats

6:21
$1.05

Huan Zhi Li: Spring Festival Overture (arr. H. Situ and X. Zhou)

3:05
$1.05
 • Vera Tsu (violin)

Spring Festival Overture

3:05
$1.05

Li Hong Sheng: The Yellow River Piano Concerto

3:31
$1.05
 • Slovak Radio Symphony Orchestra
 • Adrian Leaper
 • Cheng-zong Yin (piano)

The Yellow River Piano Concerto: I. Prelude: The Song of the Yellow River Boatmen

3:31
$1.05

Hui-ran Wang: Dance of the Yi Tribe (arr. Wen-ping Li)

9:04
$2.10
 • Fung Lam (pipa)

Dance of the Yi Tribe

9:04
$2.10

Wieniawski: Polonaise brilliante No. 2 in A major, Op. 21

8:28
$2.10
 • Zhou Qian (violin)

Polonaise Brillante in A major, Op. 21

8:28
$2.10

 Excerpt  Korngold: Violin Concerto in D major, Op. 35

9:30
$2.10
 • Long Yu
 • Vera Tsu (violin)

Violin Concerto in D major: I. Moderato mobile

9:30
$2.10

 Excerpt  Mozart: Violin Concerto No. 5 in A major, K219 'Turkish'

9:13
$2.10
 • Takako Nishizaki (violin)

Violin Concerto in A major, K. 219: III. Tempo di menuetto

9:13
$2.10

Contents: FLAC44100

Gang Chen: The Butterfly Lovers Violin Concerto

6:07
$1.25
 • Takako Nishizaki (violin)

The Butterfly Lovers Violin Concerto (excerpt)

6:07
$1.25

Guang Ren: Colourful Clouds (arr. Shou-qi Liang)

7:45
$2.50
 • Henry Shek

Colourful Clouds

7:45
$2.50

trad.: River of No Return (arr. Run-fu Zhu)

4:15
$1.25
 • Dehai Liu (pipa)

River of No Return

4:15
$1.25

Song Ting Zhao: Scenes of the Wu River

4:52
$1.25
 • Song-ting Zhao (dizi)

Changyuan Wang: Battling with the Storm

4:54
$1.25
 • See-Wah Hon (zheng)

trad.: Singing the Night Among Fishing Boats (arr. Guo-quan Li)

6:21
$1.25
 • Si-Qing Lu (violin)

Singing the Night Among Fishing Boats

6:21
$1.25

Huan Zhi Li: Spring Festival Overture (arr. H. Situ and X. Zhou)

3:05
$1.25
 • Vera Tsu (violin)

Spring Festival Overture

3:05
$1.25

Li Hong Sheng: The Yellow River Piano Concerto

3:31
$1.25
 • Slovak Radio Symphony Orchestra
 • Adrian Leaper
 • Cheng-zong Yin (piano)

The Yellow River Piano Concerto: I. Prelude: The Song of the Yellow River Boatmen

3:31
$1.25

Hui-ran Wang: Dance of the Yi Tribe (arr. Wen-ping Li)

9:04
$2.50
 • Fung Lam (pipa)

Dance of the Yi Tribe

9:04
$2.50

Wieniawski: Polonaise brilliante No. 2 in A major, Op. 21

8:28
$2.50
 • Zhou Qian (violin)

Polonaise Brillante in A major, Op. 21

8:28
$2.50

 Excerpt  Korngold: Violin Concerto in D major, Op. 35

9:30
$2.50
 • Long Yu
 • Vera Tsu (violin)

Violin Concerto in D major: I. Moderato mobile

9:30
$2.50

 Excerpt  Mozart: Violin Concerto No. 5 in A major, K219 'Turkish'

9:13
$2.50
 • Takako Nishizaki (violin)

Violin Concerto in A major, K. 219: III. Tempo di menuetto

9:13
$2.50