Skip to main content

Wild Geese on the Sandbank

Sanxian and Ruan Solos

Nian-bing Zhang (sanxian), Nian-bing Zhang (ruan)

Shanghai Conservatory Chinese Orchestra, Fei-yun Xia

No digital booklet included

Contents: MP3320

trad.: Pu Monastery Chant

12:40
$3.15
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (sanxian)

trad.: Wild Geese on the Sandbank

5:46
$1.05
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (sanxian)

Lie Zhang: Romance under Moonlight

2:00
$1.05
 • Nian-bing Zhang (ruan)

Nong Ying: Camel Bells along the Silk Road

8:05
$2.10
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (sanxian)

Camel Bells Of The Silk Road

8:05
$2.10

Pei-xian Yan: Night Thoughts

9:36
$2.10
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (sanxian)

Qu Kun: Deep in the Dead Hours of Night

3:33
$1.05
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (sanxian)

trad.: The Moon over Guanshan

2:50
$1.05
 • Nian-bing Zhang (ruan)

Wen-chen Qin: Night by the Lake

6:47
$1.05
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (ruan)

Contents: FLAC44100

trad.: Pu Monastery Chant

12:40
$3.80
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (sanxian)

trad.: Wild Geese on the Sandbank

5:46
$1.25
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (sanxian)

Lie Zhang: Romance under Moonlight

2:00
$1.25
 • Nian-bing Zhang (ruan)

Nong Ying: Camel Bells along the Silk Road

8:05
$2.50
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (sanxian)

Camel Bells Of The Silk Road

8:05
$2.50

Pei-xian Yan: Night Thoughts

9:36
$2.50
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (sanxian)

Qu Kun: Deep in the Dead Hours of Night

3:33
$1.25
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (sanxian)

trad.: The Moon over Guanshan

2:50
$1.25
 • Nian-bing Zhang (ruan)

Wen-chen Qin: Night by the Lake

6:47
$1.25
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia
 • Nian-bing Zhang (ruan)