Skip to main content

Xian Xing-hi: Yellow River Yangqin Concerto

Qu Jiang Qing (yangqin)

Shanghai Film Chinese Orchestra, Qu Chun Quan

No digital booklet included

Contents: MP3320

Xinghai Xian: Yellow River Yangqin Concerto

19:14
$4.20
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

trad.: The General's Command

4:34
$1.05
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Geng Chen Fu: The Red Rhododendron

6:42
$1.05
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Tanci San Liu

3:13
$1.05
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Tujia Hand-waving Dance

6:34
$1.05
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Happy Xinjiang

3:52
$1.05
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Xiaogu Zhu: Glimpses of Shenzhen

4:32
$1.05
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Ming-qing Guo: Tian Shan in Festival

4:32
$1.05
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

trad.: Lin Chong Running at Night

8:54
$2.10
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Contents: FLAC44100

Xinghai Xian: Yellow River Yangqin Concerto

19:14
$5.05
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

trad.: The General's Command

4:34
$1.25
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Geng Chen Fu: The Red Rhododendron

6:42
$1.25
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Tanci San Liu

3:13
$1.25
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Tujia Hand-waving Dance

6:34
$1.25
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Happy Xinjiang

3:52
$1.25
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Xiaogu Zhu: Glimpses of Shenzhen

4:32
$1.25
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

Ming-qing Guo: Tian Shan in Festival

4:32
$1.25
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)

trad.: Lin Chong Running at Night

8:54
$2.50
 • Shanghai Film Chinese Orchestra
 • Chunquan Qu
 • Jiang-qing Qu (yangqin)