Skip to main content

Everlasting Chinese Folksongs

Yu Xun Fa (bawu), Piao Ying (violin), Yu Xun Fa (dizi), Wang Guo Wei (zhonghu), Wang Xue Ping (trumpet)

Shanghai Philharmonic Orchestra, Cao Peng, Wang Yong Ji

No digital booklet included

Contents: MP3320

Gong Guo Tai: Xiao Bai Cai

6:05
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao

Ma You Dao: Waves of the Red River

5:02
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Yong-ji Wang
 • Xun-fa Yu (bawu)

Gong Guo Tai: House-Lantern Ditty

5:03
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao

trad.: Lullaby (arr. H. Yan)

5:12
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Ying Piao (violin)

Lullaby

5:12
$1.05

Ping Li Wen: Yimeng Mountain Ditty

6:25
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao

Ma You Dao: Ancient Legend

6:10
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Yong-ji Wang
 • Xun-fa Yu (dizi), Guo-wei Wang (zhonghu)

Ping Li Wen: Lan Huahua

6:21
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Xueping Wang (trumpet)

Meng Jin Jin: Plucking Tea Leaves

4:51
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Ying Piao (violin)

Ren Dong Hua: The Sky is Dark

3:45
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao

Zheng Deren: Beautiful Young Girl

4:53
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao

Contents: FLAC44100

Gong Guo Tai: Xiao Bai Cai

6:05
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao

Ma You Dao: Waves of the Red River

5:02
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Yong-ji Wang
 • Xun-fa Yu (bawu)

Gong Guo Tai: House-Lantern Ditty

5:03
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao

trad.: Lullaby (arr. H. Yan)

5:12
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Ying Piao (violin)

Lullaby

5:12
$1.25

Ping Li Wen: Yimeng Mountain Ditty

6:25
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao

Ma You Dao: Ancient Legend

6:10
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Yong-ji Wang
 • Xun-fa Yu (dizi), Guo-wei Wang (zhonghu)

Ping Li Wen: Lan Huahua

6:21
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Xueping Wang (trumpet)

Meng Jin Jin: Plucking Tea Leaves

4:51
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao
 • Ying Piao (violin)

Ren Dong Hua: The Sky is Dark

3:45
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao

Zheng Deren: Beautiful Young Girl

4:53
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Peng Cao