Skip to main content

Golden Chinese Classics of the Century

Ruwen Yang (percussion), Tianqi Luo (percussion), Wei Wang (zheng), Xiangyang Wu (percussion), Yuanqing Zhang (percussion), Min-xiong Li (percussion), Shi-yi Jian (guanzi), Kong Xiang Dong (piano), Chen Jun (erhu), Liu De Hai (pipa), You Ji Shun (jinghu), Lam Fung (pipa), Ma Xiao Hui (huqin), Wang...

No digital booklet included

Contents: MP3320

Chen Gang: The Butterfly Lovers Erhu Concerto

6:22
$1.05
 • Guangzhou Symphony Orchestra
 • Yong-yan Hu
 • Xiangdong Kong (piano), Jun Chen (erhu)

The Butterfly Lovers Erhu Concerto (excerpt)

6:22
$1.05

Liu De Hai: Ambush on All Sides

8:29
$2.10
 • China Folk Ensemble
 • Dehai Liu (pipa)

Gong Guo Tai: Deep Night (arr. Gong Guo Tai)

4:53
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Henry Shek
 • Ji-shun You (jinghu)

Deep Night

4:53
$1.05

trad.: Happy Spring Evening

10:41
$3.15
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Henry Shek
 • Fung Lam (pipa)

trad.: Jasmine

3:44
$1.05
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Henry Shek

Tieshan Liu: Dance of the Yao Tribe

7:46
$2.10
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Henry Shek

Yan-jin Hua: Reflection of the Moon on Er-Quan

6:01
$1.05
 • Shanghai Virtuosi
 • Xiaohui Ma (huqin), Guo-wei Wang (erhu), Chun-yuan Chen (erhu)

Erquan Spring Reflecting the Moon

6:01
$1.05

Min-xiong Li: The Rumbling Ocean

7:03
$2.10
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Yau Lim
 • Ruwen Yang (percussion), Tianqi Luo (percussion), Wei Wang (zheng), Xiangyang Wu (percussion), Yuanqing Zhang (percussion), Min-xiong Li (percussion)

Prancing Dragons and Running Tigers

7:03
$2.10

trad.: River Waters

8:46
$2.10
 • Shanghai Virtuosi
 • Shi-yi Jian (guanzi)

Contents: FLAC44100

Chen Gang: The Butterfly Lovers Erhu Concerto

6:22
$1.25
 • Guangzhou Symphony Orchestra
 • Yong-yan Hu
 • Xiangdong Kong (piano), Jun Chen (erhu)

The Butterfly Lovers Erhu Concerto (excerpt)

6:22
$1.25

Liu De Hai: Ambush on All Sides

8:29
$2.50
 • China Folk Ensemble
 • Dehai Liu (pipa)

Gong Guo Tai: Deep Night (arr. Gong Guo Tai)

4:53
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Henry Shek
 • Ji-shun You (jinghu)

Deep Night

4:53
$1.25

trad.: Happy Spring Evening

10:41
$3.80
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Henry Shek
 • Fung Lam (pipa)

trad.: Jasmine

3:44
$1.25
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Henry Shek

Tieshan Liu: Dance of the Yao Tribe

7:46
$2.50
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Henry Shek

Yan-jin Hua: Reflection of the Moon on Er-Quan

6:01
$1.25
 • Shanghai Virtuosi
 • Xiaohui Ma (huqin), Guo-wei Wang (erhu), Chun-yuan Chen (erhu)

Erquan Spring Reflecting the Moon

6:01
$1.25

Min-xiong Li: The Rumbling Ocean

7:03
$2.50
 • Shanghai Philharmonic Orchestra
 • Yau Lim
 • Ruwen Yang (percussion), Tianqi Luo (percussion), Wei Wang (zheng), Xiangyang Wu (percussion), Yuanqing Zhang (percussion), Min-xiong Li (percussion)

Prancing Dragons and Running Tigers

7:03
$2.50

trad.: River Waters

8:46
$2.50
 • Shanghai Virtuosi
 • Shi-yi Jian (guanzi)